Acte necesare emiterii autorizatiei de mediu

Unde se emite autorizatia de mediu?

Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de obtinere a autorizatiei de mediu este, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului.

Cand este necesara autorizatia de mediu?

Solicitarea şi obtinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cat şi pentru inceperea activitătilor noi.

 

obtinerea-autorizatiilor-de-mediu

Emiterea autorizaţiei de mediu

La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat să depună la APM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie:

a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;

b) fişa de prezentare şi declaraţie (al carui continut este prezentat mai jos);

c) dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre următoarele metode de informare: afişajul în zona obiectivului şi la sediul administraţiei publice locale, publicarea în ziarele de tiraj solicitate de populaţie, postarea pe pagina proprie de internet, prezentarea prin posturile de radio şi televiziune, comunicările scrise transmise persoanelor şi asociaţiilor interesate, organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populaţiei şi factorilor interesaţi din zonă.

d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;

e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;

f) formularul de înregistrare, după caz

Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute la alin. (1).

Autoritatea de mediu va verifica amplasamentul, va analizeaza documentele prezentate, si va stabili dacă sunt necesare informaţii, acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu, autoritatea de mediu după derularea etapelor prezentate mai sus, face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării.

Pentru activităţile existente, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării,  autoritatea de mediu întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei, lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi, precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu.

Care este termenul de eliberare al autorizatiei de mediu?

Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

1. Date generale:

    1. Denumirea unităţii, firmei etc., adresa, telefon, fax;
    2. Amplasamentul;
    3. Profilul de activitate;
    4. Forma de proprietate;
    5. Regimul de lucru (ore/zi, zile/săptămână, zile/an)

2. Date specifice activităţii:

a) Activitatea desfăşurată (se prezintă activitatea specifică desfăşurată, cu informaţii complete, inclusiv descrierea proceselor tehnologice)

b) Dotări (dotările specifice: clădiri, utilaje, instalaţii, maşini, aparate, mijloace de transport utilizate în activitate etc.)

c) Bilanţul de materiale (cantităţile de materii prime, auxiliare şi combustibili, intrate/intraţi în process; pierderile pe faze de fabricaţie sau de activitate şi emisiile în mediu, inclusiv deşeuri; cantităţile de produse şi subproduse rezultate.

d) Utilităţi (modul de asigurare cu utilităţi -apă, canal, energie etc., surse, cantităţi, volume)

3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu:

a) Protecţia calităţii apelor (sursele de ape uzate şi compuşii acestor ape; staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de reţinere a poluanţilor, locul de evacuare – emisar, canalizare publică, canalizare, platformă industrială; poluanţii evacuaţi în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări)

b) Protecţia atmosferei (sursele şi poluanţii pentru aer; instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor; poluanţii evacuaţi în atmosferă

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor (sursele de zgomot şi de vibraţii; sotările, amenajările şi măsurile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor; nivelul de zgomot şi de vibraţii produs)

d) Protecţia solului şi subsolului (sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului,

e) Protecţia împotriva radiaţiilor (sursele de radiaţii din activitate, dotările, amenajările şi măsurile pentru protecţia împotriva radiaţiilor, nivelul radiaţiilor emise în mediu)

f)Protecţia fondului forestier – dacă este cazul (situaţia afectării fondului forestier, lucrările şi măsurile pentru diminuarea şi eliminarea impactului negativ produs asupra vegetaţiei şi ecosistemelor forestiere)

g) Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii – dacă este cazul (sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice şi terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor naturale, măsurile pentru protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii, în general)

h) Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional – dacă este cazul (modul de încadrare a obiectivului în peisaj, măsuri şi amenajări pentru protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional)

i) Gestiunea deşeurilor (sursele de deşeuri, tipuri, compoziţie şi cantităţi de deşeuri rezultate, modul de gospodărire a deşeurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare)

j) Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase (substanţele şi preparatele periculoase utilizate/deţinute, cantităţile utilizate/deţinute şi fişele de securitate ale acestora, modul de gospodărire, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia mediului)

k) Gestiunea ambalajelor (tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite, modul de gospodărire a ambalajelor şi măsuri pentru protecţia mediului, încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului)

l) Modul de încadrare a obiectivului în cerinţele planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

m) Protecţia aşezărilor umane (distanţa faţă de aşezările umane, localităţile şi populaţia eventual afectată, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia aşezărilor umane)

n) Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a aderat (amenajările, dotările şi măsurile pentru respectarea convenţiilor internaţionale, a reglementărilor comunitare şi ale organismelor O.N.U. la care România a aderat)

o) Alte date şi informaţii privind protecţia mediului (se vor prezenta şi alte date specifice activităţii sau solicitate de autoritatea pentru protecţia mediului, care au legătură cu protecţia factorilor de mediu şi planul de intervenţie în caz de poluări accidentale)

4. Reconstrucţia ecologică – Lucrări şi măsuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum şi pentru menţinerea unui ecosystem corespunzător în zonă

5. Monitorizarea mediului (dotări şi măsuri privind instruirea personalului, managementul exploatării şi analiza periodică a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanţi, supravegherea calităţii mediului şi monitorizarea activităţilor de protecţie a mediului).

 

consultanta-de-mediu

Obtinem autorizatia de mediu pentru dvs.!

afla exact costurile pentru obtinerea autorizatiei dvs. completand formularul de mai jos:

Numele dvs.

adresa de email a dvs.

subiect

mesajul dvs.